Yönetmelik

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT VE YÖRESİ TARİH-KÜLTÜR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

e) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Siirt ve Siirt’e komşu iller ile ilgili olarak; tarihi, sosyal, toplumsal, edebi ve kültürel her türlü belgelerin ve bilgilerin tespitini, teminini ve değerlendirmesini yapmak.

b) Siirt ve yöresiyle alakalı ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv oluşturmak, oluşturulan bu arşiv ve kütüphaneye; özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin, bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle akışını sağlamak.

ç) Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amacına uygun olanların yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin amacına uygun araştırmalara destek sağlamak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin sosyal bilim dallarının tam zamanlı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı veya aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri, daire başkanlıkları ve Rektörlüğe bağlı diğer merkezlerin programlarına ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek.

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

g) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi, Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için gerekli görülen kararları almak.

b) Danışma Kurulu üyelerinin aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını ve bütçesini hazırlamak.

ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarıyla Üniversitenin sosyal bilim dallarının her birinden yetkili kurullarınca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim elamanından oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurul üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Toplantılar üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Danışma Kurulu; Müdürün, Yönetim Kurulunun veya üyelerin üçte ikisinin Müdüre yapacakları yazılı başvuru üzerine, başvuruyu izleyen hafta içinde olağanüstü de toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organdır ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarını ve yıllık çalışma raporunu incelemek.

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Yönetim Kurulunca gündeme getirilen konular hakkında görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

. .
Güncelleme : 28.11.2017 10:44:39