Makaleler

1.     Siirt İlinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (http://dergipark.gov.tr/iy/issue/22664/242042)

2.     Siirt İlinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı ()

3.     SİİRT DUDÊRAN AŞİRETİ: YAPI VE DEĞİŞİM (http://dergipark.gov.tr/firatsbed/issue/31617/346454)

4.     Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu (Siirt Üniversitesi, Siirt, 21-23 Eylül 2014) (http://dergipark.gov.tr/iuilah/issue/988/11140)

5.     Tillo (Siirt) İlçesi'nin kültürel turizm potansiyeli (http://dergipark.gov.tr/tcd/issue/21222/227762)

6.     Hoya Formasyonunun (Siirt Batısı) Mikrofasiyes Özellikleri (http://dergipark.gov.tr/yyufbed/issue/30486/317629)

7.     Siirt İli Küçükbaş Hayvan İşletmelerinde Barınakların Mevcut Durumu (http://dergipark.gov.tr/tutad/issue/31029/304165)

8.     Siirt İlinin Nüfus Gelişimi, Yapısı ve Dağılışı (http://dergipark.gov.tr/ataunidcd/issue/27720/281773)

9.     SİİRT EFSANE VE HALK İNANIŞLARINDA YILAN MİTİ (http://dergipark.gov.tr/fe/issue/26038/274241)

10.  SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ PROFİLİ VE HARCAMA ANALİZİ (http://dergipark.gov.tr/susbid/issue/26950/284239)

11.  Şirvan (Siirt) Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma (http://dergipark.gov.tr/yyufbed/issue/27543/289787)

12.  Siirt İlinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tanımlanması ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi(http://dergipark.gov.tr/tutad/issue/28488/300606)

13.  Siirt ilinin eski köy adları üzerine coğrafi bir inceleme (http://dergipark.gov.tr/tcd/issue/29399/301472)

14.  Fıstık sınıflandırma sistemi için Siirt fıstığı imgelerinden gürbüz özniteliklerin çıkarılması (http://dergipark.gov.tr/dumf/issue/29225/312842)

15.  Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu’nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri (http://dergipark.gov.tr/buyasambid/issue/29815/320693)

16.  XIX. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE SİİRT VE HAVALİSİNDEKİ VAKIFLARIN ARAZİ VARLIKLARI(http://dergipark.gov.tr/susbid/issue/26950/285061)

17.  TÜRKİYE'DE BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: SİİRT ÖRNEĞİ THE REPRESENTATION CAPABILITY OF CITY COUNCILS IN TURKEY: THE CASE FOR SİİRT PROVINCE (http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/83016)

18.  Sağlıklı Siirt Kıl keçilerinde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrasında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması(http://dergipark.gov.tr/yyuvfd/issue/13735/166224)

19.  İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği (http://dergipark.gov.tr/gefad/issue/6740/90621)

20.  Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteyi Seçme Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi (Hacettepe, Siirt ve Aksaray Üniversiteleri Örneği) (http://dergipark.gov.tr/maeuefd/issue/24653/260761)

 

Dr. Öğr. Üyesi ÖMER KUCAK
Güncelleme : 4.07.2022 13:54:56